Zásady ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) je CBD STAR s.r.o., IČO 07936559, so sídlom Brno, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú

adresa: Slavíčkova 1a, PSČ 638 00

email: [email protected]

telefón: 608 547 111

 1. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov. Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov sú:

II.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné údaje a údaje o kontaktoch potrebné na plnenie zmluvy.

III.

Právny základ a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonný dôvod spracúvania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • vaš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účel spracovania osobných údajov je
 • vykonanie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvorenie zmluvy ani jej plnenie zo strany prevádzkovateľa,
 • zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie iných marketingových aktivít.
 1. Automatické individuálne rozhodovanie v zmysle článku 22 GDPR prebieha na strane prevádzkovateľa. Poskytli ste svoj výslovný súhlas s takýmto spracovaním.

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Registrátor uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • na obdobie pred odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, najviac však na 5 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • zúčastňuje sa na dodávke tovaru/služieb/realizácii platieb podľa zmluvy,
 • poskytovanie služieb spojených s prevádzkou e-shopu a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • poskytovanie marketingových služieb.
 1. Prevádzkovateľ má v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (krajina mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb – Mailchimp.

VI.

Vaše práva

 1. Podľa podmienok stanovených v GDPR máte nasledujúce práva
 • právo na prístup k vašim osobným údajom v súlade s článkom 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.
 1. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu údajov.

VII.

Zásady ochrany osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v papierovej forme.
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu prostredníctvom online objednávkového formulára. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 3. Správca môže tieto podmienky zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a zároveň vám zašle novú verziu týchto zásad na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018.

Updating…
 • Žiadne produkty v košíku.