Reklamační poriadok

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Reklamačný poriadok

1.1.1 Tento Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa § 2166 Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar zakúpený kupujúcimi – spotrebiteľmi (ďalej len „Kupujúci“) na eshope www.cbdstar.cz (cbdstar.cz), prevádzkovateľom ktorého je CBD STAR s.r.o., s miestom podnikania Brno – Lesná, Slavíčkova 827/1a, PSČ 638 00, IČ: 07936559, DIČ: CZ07936559, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne (ďalej len „Predávajúci“). Reklamačný poriadok vysvetľuje obsah, -rozsah, podmienky a dobu trvania zodpovednosti z vád tovaru zakúpeného na eshope www.cbdstar.cz (cbstar.cz).

1.1.2 Reklamačný poriadok je určený Kupujúcim – spotrebiteľom, ktorí si cez Internetový obchod zakúpili Tovar. Na všetkých Kupujúcich (vrátane Kupujúcich – podnikateľov) sa vzťahuje iba čl. 3 Reklamačného poriadku, ktorý popisuje, ako reklamovať chybný Tovar. Kupujúcim – podnikateľom sú osoby, ktoré spĺňajú podmienky podnikateľa v zmysle § 420 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“).

1.1.3 Tovarom sa rozumie tovar zakúpený v e-shope www.cbdstar.cz (cbdstar.cz).

 

 

II. Aké máte práva v prípade vád tovaru

2.1 Čo je to vada Tovaru

2.1.1 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá žiadne vady. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď Kupujúci Tovar prevezme:

 

 1. a) má Tovar vlastnosti, ktoré Predávajúci uvádza na stránkach Internetového obchodu (obvykle v popise Tovaru) a ktoré je uvedené v Kúpnej zmluve popr. v objednávke, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca Tovaru popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu Tovaru a na základe reklamy Tovaru,
 2. b) sa Tovar hodí na účel, ktorý pre jej použitie Predávajúci na stránkach Internetového obchodu (obvykle v popise Tovaru) uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,
 3. c) je Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 4. d) Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2.1.2 Za vadu Tovaru sa považuje dodanie Tovaru, ktoré nemá ktorúkoľvek z požadovaných vlastností uvedených v čl. 2.1.1.

 

2.1.3 Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, je pravdepodobné, že vec bola chybná už pri prevzatí.

 

2.2 Kedy Kupujúci nemá nároky z vád Tovaru

2.2.1 Kupujúci nemá nároky z vád Tovaru, záruka za akosť sa nevzťahuje a Predávajúci ani výrobca či distribútor nenesú zodpovednosť

 1. a) pri Tovare, ktorý bol predávaný za nižšiu cenu a za tie vady, pre ktoré bola nižšia cena tohto Tovaru dohodnutá,
 2. b) v prípade opotrebenia Tovaru spôsobeného jeho obvyklým užívaním,
 3. c) v prípade Vady vzniknutej nevhodným používaním Tovaru, ak také konanie viedlo k jeho poškodeniu,
 4. d) v prípade použitého Tovaru na vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Kupujúcim,
 5. e) za vady vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených výrobcom či distribútorom v dokumentácii k Tovaru.

2.2.2 Ďalšie výluky či obmedzenia záruky sú možné vtedy, ak ich uvádza výrobca či distribútor Tovaru vo svojich záručných podmienkach, avšak iba vtedy, ak nie sú v rozpore so slovenskými právnymi predpismi.

2.3 Na čo má Kupujúci – spotrebiteľ nárok v prípade chybného Tovaru

2.3.1 Dodanie nového Tovaru : Kupujúci má právo na dodanie nového Tovaru len vtedy,

 1. a) pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, najmä ak nie je chybná len určitá súčasť Tovaru (v takom prípade má právo iba na výmenu súčasti Tovaru podľa čl. 2.3.2 alebo bezplatné odstránenie vady na súčasti Tovaru podľa čl. 2.3.3 ), alebo
 2. b) pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, napr. ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu (v takom prípade má právo iba na bezplatné odstránenie vady Tovaru),
 3. c) pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu Tovaru, ktorá sa vyskytla opakovane, alebo
 4. d) pokiaľ sa na Tovare vyskytuje väčšie množstvo odstrániteľných vád.

2.3.2 Výmena súčasti Tovaru: Pokiaľ sa vada týka len súčastí Tovaru (napr. poškodené šnúrky u topánok, ktoré sú inak bez vád), môže Kupujúci požadovať len výmenu tejto súčasti. Výmenu súčasti Tovaru je Kupujúci oprávnený požadovať aj v prípadoch opakovaného výskytu vád súčasti Tovaru, alebo väčšieho množstva vád súčasti Tovaru.

2.3.3 Bezplatné odstránenie vady Tovaru

2.3.4 Odstúpenie od Kúpnej zmluvy : Kupujúci môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť iba vtedy,

 1. a) ak nie je možné dodanie nového Tovaru, príp. výmena súčasti Tovaru,
 2. b) pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu Tovaru, ktorá sa vyskytla opakovane, alebo
 3. c) pokiaľ sa na Tovare vyskytuje väčšie množstvo odstrániteľných vád.

2.3.5 Primeraná zľava: Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu iba v prípade, že neuplatnil žiadne zo svojich práv uvedených vyššie v čl. 2.3.1 – 2.3.4. Kupujúci ďalej môže požadovať primeranú zľavu aj v prípadoch, keď síce uplatnil niektoré nároky uvedených v čl. 2.3.1 – 2.3.3, ale

 1. a) Predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, alebo
 2. b) Predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase, alebo
 3. c) zjednanie nápravy by Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

2.3.6 Právo z chybného plnenia nemôže Kupujúci uplatniť, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar je chybný (napr. ak to bolo výslovne a zrozumiteľne uvedené v popise Tovaru v Kúpnej zmluve, príp. tiež na stránkach Internetového obchodu), alebo Kupujúci si vadu spôsobil sám.

2.4 Lehota pre uplatnenie nároku z chybného Tovaru pre Kupujúceho – spotrebiteľa, záruka za akosť

2.4.1 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri Tovare v dobe 24 (dvadsiatich štyroch) mesiacov od jeho prevzatia. To platí aj v prípade, že Kupujúci neobdržal žiadny záručný list alebo iné vyhlásenie.

2.4.2 Ak je v Kúpnej zmluve alebo v popise Tovaru na stránkach Internetového obchodu uvedené, že sa na Tovar vzťahuje záruka na akosť, popr. ak je k Tovaru priložené vyhlásenie o záruke (tzv. záručný list), zaväzuje sa týmto Predávajúci, že Tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za akosť môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť Tovaru. Záručná doba plynie od prevzatia Tovaru Kupujúcim, ak je Tovar Kupujúcemu zaslaný, beží záručná doba od doručenia Tovaru do miesta určenia.

2.4.3 Ak Kúpna zmluva a vyhlásenie o záruke obsahuje podľa čl. 2.4.2 rôzne záručné doby, platí tá doba, ktorá je z nich najdlhšia, ibaže by si inú záručnú dobu Predávajúci a Kupujúci výslovne dojednali. Ani dojednanie o kratšej záručnej dobe však nič nemení na tom, že Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady v dobe podľa čl. 2.4.1, pričom skrátenie tejto doby je neúčinné (neprihliada sa naň).

2.4.4 Rovnaké účinky, ako výslovné vyhlásenie o záruke za akosť podľa čl. 2.4.2, má aj skutočnosť, kedy je na predanom Tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k Tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné Tovar použiť.

2.5 Práva z chybného plnenia pre Kupujúceho – podnikateľa

2.5.1 Práva Kupujúceho – podnikateľa z chybného plnenia sa riadia ustanoveniami § 2099 – 2112 Občianskeho zákonníka.

III. Ako reklamovať Chybný tovar

3.1 Reklamácia (oznámenie) vád Tovaru

3.1.1 Kupujúci je povinný reklamovať (oznámiť) vady Tovaru na uvedenej doručovacej adrese predávajúceho.

3.1.2 Kupujúci je povinný reklamovaný Tovar zaslať Predávajúcemu popr. inému podnikateľovi určenému na opravu, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo uplatní reklamáciu. Doba, počas ktorej sa Kupujúci nachádza v omeškaní s odoslaním Tovaru Predávajúcemu, sa nezapočítava do lehoty na vybavenie reklamácie podľa čl. 3.3.1.

3.1.3 Kupujúci je povinný reklamovaný Tovar pripraviť na prepravu tak, aby pri nej nedošlo k poškodeniu Tovaru a je tiež povinný Tovar označiť podľa jeho povahy (krehký atď.). Nebezpečenstvo škody na veci nesie až do jej doručenia Predávajúcemu Kupujúci.

3.1.4 Kupujúci je povinný reklamovaný tovar dodať predávajúcemu čistý

3.1.5 Ak Tovar vykazuje podľa uzavretej kúpnej zmluvy zjavné nedostatky (napríklad porušený dopravný obal) už pri preberaní Tovaru, má Kupujúci právo Tovar neprevziať. V takom prípade bude Tovar zaslaný späť Predávajúcemu. Ten má povinnosť všetko uviesť do poriadku a Tovar Kupujúcemu odoslať znova v čo najkratšom možnom termíne.

3.2 Vybavenie reklamácie Predávajúcim

 

3.2.1 Reklamáciu, podanú Kupujúcim – spotrebiteľom, je Predávajúci povinný vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, s prihliadnutím na dodržanie lehoty na zaslanie Tovaru Kupujúcim. V odôvodnených prípadoch je Predávajúci oprávnený požadovať dlhšiu lehotu vybavenia. O výsledku vybavenia reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho telefonicky, a zaslaním Reklamačného protokolu podľa čl. 3.3.2. V prípade zasielania reklamovaného Tovaru predávajúcemu, sa za deň prijatia reklamácie považuje deň obdržania poslednej súčasti Tovaru Predávajúcim. Za deň vybavenia reklamácie sa považuje deň odovzdania vybavenej reklamácie prepravnej službe.

3.2.2 O vybavení reklamácie Kupujúceho – spotrebiteľa je Predávajúci povinný spísať v zmysle § 19 ods. 1 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa reklamačný protokol, obsahujúci aspoň:

 1. a) dátum uplatnenia reklamácie (dátum prijatia, vytknutia chýb);
 2. b) dôvody reklamácie;
 3. c) spôsob vybavenia reklamácie požadovaný spotrebiteľom;
 4. d) výsledok diagnostiky reklamovaného Tovaru Predávajúcim alebo jeho zmluvným partnerom (výrobcom alebo distribútorom Tovaru);
 5. e) zdôvodnenie oprávnenosti a spôsob jej vybavenia (opravy alebo výmeny Tovaru);
 6. f) dôvod zamietnutia reklamácie.

Reklamačný protokol je Predávajúci povinný zaslať Kupujúcemu písomne na jeho adresu, uvedenú v oznámení reklamovaných vád. Predávajúci sa s Kupujúcim môže dohodnúť na zaslaní reklamačného protokolu e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho.

3.2.3 Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si reklamovaný Tovar najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vybavená, a ak bola vybavená neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vybavení, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak. Ak si nevyzdvihne Kupujúci reklamovaný Tovar v uvedenej lehote, vzniká Predávajúcemu nárok na poplatok za skladovanie a prípadne aj nárok na svojpomocný predaj za podmienok uvedených v Občianskom zákonníku.

 

IV. Adresy predávajúceho

4.1 Doručovacia adresa pre reklamácie pre slovenských a zahraničných zákazníkov (Kupujúci):

CBD STAR s.r.o.

Brno, Cejl 32, 602 00

 

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.9. 2018

Na stiahnutie:

Odstúpenie od zmluvy (PDF)
Reklamačný protokol (PDF)

Updating…
 • Žiadne produkty v košíku.