I. Úvodné ustanovenia

1.1 Reklamačný poriadok

1.1.1 Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s § 2166 Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar zakúpený kupujúcim – spotrebiteľom (ďalej len „Kupujúci„) na eshope www.cbdstar.cz (cbdstar.cz), ktorý prevádzkuje spoločnosť CBD STAR s.r.o., Brno – Lesná, Slavíčkova 827/1a, PSČ 638 00, IČO: 07936559, DIČ: CZ07936559, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne (ďalej len „Predávajúci„). Reklamačný poriadok vysvetľuje obsah, rozsah, podmienky a dobu trvania zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v e-shope www.cbdstar.cz (cbstar.cz).

1.1.2 Reklamačný poriadok je určený pre Kupujúcich – spotrebiteľov, ktorí si zakúpili Tovar v Internetovom obchode. Na všetkých Kupujúcich (vrátane Podnikateľov) sa vzťahuje len článok 3 Reklamačného poriadku, ktorý popisuje spôsob reklamácie chybného Tovaru. Podnikateľ Kupujúci je osoba, ktorá spĺňa znaky podnikateľa v zmysle § 420 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník„).

1.1.3 Tovarom sa rozumie tovar zakúpený v e-shope www.cbdstar.cz (cbdstar.cz).

 

II. Aké sú vaše práva v prípade vád tovaru

2.1 Čo je to vada Tovaru

2.1.1 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia Tovaru kupujúcim:

 1. a) Tovar má vlastnosti, ktoré Predávajúci výslovne uvádza na stránkach Internetového obchodu (spravidla v popise Tovaru) a ktoré sú uvedené v Kúpnej zmluve alebo v objednávke, a ak nedošlo k dohode, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca Tovaru opísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu Tovaru a na základe nimi vykonávanej reklamy,
 2. b) Tovar je vhodný na účel, ktorý Predávajúci uvádza na stránkach internetového obchodu (zvyčajne v popise Tovaru) alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,
 3. c) Tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a
 4. d) Tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

2.1.2 Za vadu Tovaru sa považuje dodanie Tovaru, ktorý nemá niektorú z požadovaných vlastností uvedených v čl. 2.1.1 .

2.1.3 Ak sa chyba objaví do šiestich mesiacov od prevzatia, považuje sa položka za chybnú pri prevzatí.

2.2 Keď Kupujúci nemá žiadne nároky z chybného Tovaru

2.2.1 Kupujúci nemá nároky z vád Tovaru, záruka za akosť sa neuplatňuje a Predávajúci ani výrobca alebo distribútor nenesú zodpovednosť

 1. a) v prípade Tovaru predávaného za nižšiu cenu za tie vady, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena Tovaru,
 2. b) v prípade opotrebovania Tovaru spôsobeného jeho bežným používaním,
 3. c) v prípade Vady spôsobenej nesprávnym používaním Tovaru, ak bol Tovar poškodený,
 4. d) v prípade použitého Tovaru na vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal Tovar pri prevzatí Kupujúcim,
 5. e) za chyby spôsobené nedodržaním pokynov výrobcu alebo distribútora uvedených v dokumentácii k Tovaru.

2.2.2 Iné vylúčenia alebo obmedzenia záruky sú možné, ak ich výrobca alebo distribútor Tovaru uvedie vo svojich záručných podmienkach, ale len ak nie sú v rozpore s českým právom.

2.3 Na čo má kupujúci – spotrebiteľ nárok v prípade chybného Tovaru

2.3.1 Dodanie nového Tovaru : Kupujúci má nárok na dodanie nového Tovaru, len ak,

 1. a) pokiaľ to nie je neprimerané vzhľadom na povahu vady, najmä ak je vadná len určitá časť Tovaru (v takom prípade má Zákazník nárok len na výmenu časti Tovaru podľa článku 2.3.2 alebo bezplatné odstránenie vady časti Tovaru podľa článku 2.3.3), alebo
 2. b) pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, napr. ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu (v takom prípade má Zákazník nárok len na bezplatné odstránenie Tovaru),
 3. c) ak má Tovar odstrániteľnú vadu, ktorá sa vyskytla opakovane, alebo
 4. d) ak má tovar veľký počet odstrániteľných chýb.

2.3.2 Výmena časti Tovaru : Ak sa vada týka len časti Tovaru (napr. poškodené šnúrky na topánkach, ktoré sú inak bez vád), Kupujúci môže požadovať len výmenu tejto časti. Kupujúci je tiež oprávnený požadovať výmenu časti Tovaru v prípadoch opakovaného výskytu vád časti Tovaru alebo v prípadoch viacerých vád časti Tovaru.

2.3.3 Bezplatné odstránenie závad Tovaru

2.3.4 Odstúpenie od kúpnej zmluvy : Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy len vtedy, ak,

 1. a) ak nie je možné dodať nový Tovar alebo vymeniť časť Tovaru,
 2. b) ak má Tovar odstrániteľnú vadu, ktorá sa vyskytla opakovane, alebo
 3. c) ak má tovar veľký počet odstrániteľných chýb.

2.3.5 Primeraná zľava: Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu len vtedy, ak si neuplatnil žiadne zo svojich práv uvedených v článkoch 2.3.1 – 2.3.4 vyššie. Okrem toho môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu aj v prípadoch, keď uplatnil niektoré z práv uvedených v článkoch 2.3.1 – 2.3.3, ale

 1. a) Predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť akúkoľvek časť Tovaru alebo opraviť Tovar, alebo
 2. b) Predávajúci nevykoná nápravu v primeranej lehote alebo
 3. c) by to Kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti pri vymáhaní nápravy.

2.3.6 Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vady (napr. ak to bolo výslovne a jasne uvedené v popise Tovaru v Kúpnej zmluve alebo aj na stránkach Internetového obchodu), alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.

2.4 Lehota pre Kupujúceho – spotrebiteľa na uplatnenie reklamácie chybného Tovaru, záruka za akosť 

2.4.1 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na Tovare v lehote 24 (dvadsiatich štyroch) mesiacov od jeho prevzatia. To platí aj v prípade, že kupujúci nedostal žiadny záručný list alebo iné vyhlásenie.

2.4.2 Ak je v Kúpnej zmluve alebo v popise Tovaru na webovej stránke Internetového obchodu uvedené, že sa na Tovar vzťahuje záruka za akosť, alebo ak je k Tovaru priložené záručné vyhlásenie (tzv. záručný list), Predávajúci sa týmto zaväzuje, že Tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová svoje obvyklé vlastnosti. Záruka kvality sa môže poskytnúť aj na jednotlivú časť Tovaru. Záručná doba plynie od prevzatia Tovaru Kupujúcim; ak je Tovar zaslaný Kupujúcemu, záručná doba plynie od doručenia Tovaru na miesto určenia.

2.4.3 Ak sú v kúpnej zmluve a v záručnom vyhlásení podľa článku 2.4.2 uvedené rôzne záručné lehoty, platí najdlhšia záručná lehota, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci výslovne nedohodli na inej záručnej lehote. Ani dohoda o kratšej záručnej dobe však nič nemení na skutočnosti, že Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady v lehote podľa článku 2.4.1 a skrátenie tejto lehoty je neúčinné (neprihliada sa naň).

2.4.4 Rovnaký účinok ako výslovné vyhlásenie o záruke za akosť podľa článku 2.4.2 má aj skutočnosť, že na predávanom Tovare, jeho obale, v návode priloženom k Tovaru alebo v reklame je uvedená doba, počas ktorej sa Tovar môže používať v súlade s inými právnymi predpismi.

2.5 Práva z vadného plnenia pre Kupujúceho – podnikateľa

2.5.1 Práva Kupujúceho – podnikateľa z vadného plnenia sa riadia ustanoveniami §§ 2099 – 2112 Občianskeho zákonníka.

 

III. Ako reklamovať Chybný tovar

3.1 Reklamácie (oznámenie) vád Tovaru

3.1.1 Kupujúci je povinný reklamovať (oznámiť) vady Tovaru na dodacej adrese Predávajúceho.

3.1.2 Kupujúci je povinný zaslať reklamovaný Tovar Predávajúcemu alebo inému podnikateľovi určenému na opravu bez zbytočného odkladu po odoslaní reklamácie. Doba, počas ktorej je Kupujúci v omeškaní s odoslaním Tovaru Predávajúcemu, sa nezapočítava do lehoty na vybavenie reklamácie podľa článku 3.3.1.

3.1.3 Kupujúci je povinný pripraviť reklamovaný Tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, a tiež je povinný označiť Tovar podľa jeho povahy (krehký a pod.). Kupujúci znáša nebezpečenstvo škody na tovare až do jeho doručenia Predávajúcemu.

3.1.4 Kupujúci je povinný dodať reklamovaný tovar predávajúcemu čistý

3.1.5 Ak Tovar vykazuje zjavné vady podľa uzavretej kúpnej zmluvy (napr. porušený prepravný obal) už pri prevzatí Tovaru, Kupujúci má právo Tovar neprevziať. V takom prípade bude Tovar zaslaný späť Predávajúcemu. Predávajúci je povinný dať všetko do poriadku a opätovne zaslať Tovar Kupujúcemu čo najskôr.

3.2 Vybavenie sťažnosti Predávajúcim

3.2.1 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu uplatnenú Kupujúcim – spotrebiteľom do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, s prihliadnutím na lehotu na zaslanie Tovaru Kupujúcim. V odôvodnených prípadoch je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho dojednanie dlhšej lehoty. Predávajúci informuje Kupujúceho o výsledku reklamácie telefonicky a zaslaním reklamačného protokolu podľa článku 3.3.2. Za dátum vyrovnania pohľadávky sa považuje dátum odovzdania vyrovnanej pohľadávky prepravnej službe.

3.2.2 O vybavení reklamácie Kupujúceho – spotrebiteľa je Predávajúci povinný vyhotoviť reklamačný protokol v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, ktorý obsahuje minimálne:

 1. a) dátum reklamácie (dátum prijatia oznámenia o vadách);
 2. b) dôvody na podanie sťažnosti;
 3. c) spôsob vybavovania sťažností, o ktorý spotrebiteľ požiadal;
 4. d) výsledok kontroly reklamovaného Tovaru zo strany Predávajúceho alebo jeho zmluvného partnera (výrobcu alebo distribútora Tovaru);
 5. e) odôvodnenie opodstatnenosti a spôsob jej riešenia (oprava alebo výmena Tovaru);
 6. f) dôvody zamietnutia žiadosti.

Predávajúci je povinný zaslať reklamačný protokol Kupujúcemu písomne na jeho adresu uvedenú v oznámení reklamovaných vád. Predávajúci sa môže s Kupujúcim dohodnúť na zaslaní reklamačného protokolu e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho.

3.2.3 Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný Tovar do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej mala byť reklamácia vybavená, a ak bola vybavená neskôr, do jedného mesiaca od oznámenia o jej vybavení, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak. Ak si Kupujúci nevyzdvihne reklamovaný Tovar v uvedenej lehote, Predávajúci má nárok na úhradu skladovacích poplatkov a prípadne na predaj do vlastných rúk za podmienok stanovených Občianskym zákonníkom.

 

IV. Adresy predávajúceho

4.1 Zasielacia adresa pre reklamácie pre českých a zahraničných zákazníkov (Kupujúcich):

CBD STAR s.r.o.
Brno, Cejl 32, 602 00

 

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.9. 2018

Na stiahnutie:

Odstúpenie od zmluvy (PDF)
Reklamačný protokol (PDF)

Updating…
 • Žiadne produkty v košíku.